Posturi vacante ADR Nord Vest

adr nord vest angajeaza

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs trei posturi vacante de Consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Direcția Generală, pe perioadă determinată de 36 luni, cu normă întreagă.

Prezentarea postului:

 • Postul se afla în subordinea Directorului General și constă în asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale organizației, în conformitate cu Constituția și legile țării.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Asigură consultanța și reprezentarea organizației, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;
 • Asigură asistența și consultanța juridică de specialitate pentru ADR Nord-Vest;
 • Asigură asistența tehnică și consultanța juridică pentru toate activitățile agenției, inclusiv activitățile de dezvoltare regională și managementul proiectelor în care agenția este implicată.

Cerinţe :

Condiţii de participare:

Educaţie şi calificări:

 • Studii universitare, nivel licență, conform HG 433/2022, în domeniul fundamental Științe sociale, Ramură de știință: Științe juridice.

Experiență:

 • Experiență în domeniul în domeniul juridic, ca și consilier juridic/jurist, de minimum 3 ani, dovedită prin documente (carnet de muncă, adeverință, raport REVISAL, contract de muncă).

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoștințe foarte bune privind legislația națională și comunitară privind programele cu finanțare nerambursabilă/europeană și dezvoltarea regională;
 • Cunoștințe foarte bune privitoare la cadrul instituțional european; Dreptul  muncii; Drept civil; Drept comercial;
 • Cunoștințe privind legislația fiscală și Legislația în achiziții;
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel;
 • Capacitatea de a comunica clar și eficient, atât în scris, cât și oral;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Flexibilitate și rigurozitate în respectarea termenelor limită;
 • Perseverență, proactivitate și orientare spre rezultate.

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor , cu modificările şi completările la zi;
 • Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările şi completările la zi;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările la zi;
 • OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
 • OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările la zi;
 • HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
 • Legea 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările la zi;
 • Codul Civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009*) – republicat, doar următoarele secțiuni:
  • Dezmembramintele dreptului de proprietate privata(dreptul de superficia si dreptul de  servitute);
  • Proprietatea publica si Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosinta cu titlu gratuit)

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, facebook ADR Nord-Vest și pe un site de recrutare, în data de 03.02.2023.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 16.02.2023, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 21.02.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, testul de cunoştinţe de operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 27.02.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic şi/sau pe email până la data de 02.03.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română) se vor desfăşura în data de 07.03.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 09.03.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Related posts