Consiliul Judetean Cluj cauta specialisti digitalizare

posturi digitalizare consiliul judetean cluj

Anunt Concurs Recrutare, Consiliul Judetean Cluj, Serviciul Digitalizare.

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional SUPERIOR ( ID Post 568875; ID Post 568876, ID Post 568877), la Serviciul Digitalizare, Reprezentare, Protocol din cadrul Direcției Administrație și Relații Publice.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CONCURSUL DE RECRUTARE va avea loc în data de 09.08.2022 ora 10:00 – proba scrisă, la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, Tel/Fax: 0372640025.

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice, vacante, menționate mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcțiilor publice.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice de ocupare a 3 funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional SUPERIOR la Serviciul Digitalizare, Reprezentare, Protocol din cadrul Direcției Administrație și Relații Publice.

Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență:

  • Calculatoare și tehnologia informației,
  • Ingineria sistemelor,
  • Informatică.
  • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

mai multe informatii si inscrieri accesand pagina oficiala : Concurs recrutare Consiliul Judetean Cluj

Related posts