Concurs posturi vacante Primaria Cluj Napoca

primaria cluj posturi vacante

Primaria Cluj Napoca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice.

Se organizeaza concurs pentru postul de Consilier Superior, Clasa 1, grad profesional superior, Directia Impozite si Taxe Locale, Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice, din cadrul Primariei Cluj Napoca.

Proba scrisa va fi sustinuta in data de 28.06.2022, ora 10:00

Condiţii de participare

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:
1.Constituţia României, republicată; Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale, Capitolul III – Îndatoririle fundamentale,
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi titlul II ale părţii a VI-a
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul 1- principii şi definiţii;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul IX – Capitolul II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, Capitolul III- Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; – Titlul III-Dispoziţii procedurale generale, Capitolul IV Actele emise de organele fiscale, Titlul V Stabilirea creanţelor fiscale, Capitolul I Dispoziţii generale, Capitolul II Dispoziţii privind decizia de impunere, Capitolul VI Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Pentru mai multe informatii:

Persoană de contact: Dragotă Floarea – consilier, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030, fax:0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro

sursa informatie – ANFP – comunicate de presa

Related posts