Primaria Cluj Napoca cauta specialisti TRANSFORMARE DIGITALA SI INOVARE

primaria cluj napoca cauta specialisti digitalizare

primaria cluj napoca cauta specialisti transformare digitala

Primaria Cluj Napoca rganizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de Consilier clasa I grad profesional superior si Consilier clasa I grad profesional asistent, in cadrul Serviciului Transformare Digitala si Inovare.

Concurs pentru ocuparea functiei publice de Consilier clasa I grad profesional Superior , in cadrul Serviciului Transformare Digitala si Inovare – proba scrisa are loc in data de 06.01.2022


1.Probele stabilite pentru concurs:

 • Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de
  concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
 • Proba scrisă -care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
 • Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
   Perioada de depunere a dosarelor: 24.11.2021 –13.12.2021;
   Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 06.01.2022, ora 10, la Casa de Cultură a
  Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;
   Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
  scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 2. Condiţiile de participare la concurs:
  3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465
    Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:
    (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se
  face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
  funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
  autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
  de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
  publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
  dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
  executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
  motive disciplinare în ultimii 3 ani;
   k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  3.2.1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
  Domeniul fundamental Ramura de știință Domeniul de licență Specializarea
  Matematică și științe ale
  naturii
  Informatică Informatică Informatică
  Matematică și științe ale
  naturii
  Informatică Informatică Informatică aplicată
  Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică, electronică şi Inginerie electronică, Tehnologii și
  telecomunicaţii telecomunicaţii şi tehnologii
  informaţionale
  sisteme de
  telecomunicații
  Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică, electronică şi
  telecomunicaţii
  Inginerie electronică,
  telecomunicaţii şi tehnologii
  informaţionale
  Rețele și software de
  telecomunicații
  Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor, calculatoare
  si tehnologia informatiei
  Calculatoare și tehnologia
  informației
  Calculatoare
  Ştiinţe inginereşti Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor Automatică și
  Informatică
  Științe sociale Științe economice Cibernetică, statistică și
  informatică economică
  Informatică
  economică
  3.2.3 Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
  publice;
  3.2.4 Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea
  competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs
 • nivel avansat;
  3.2.5 Cunoașterea unei limbi străine: engleză – nivel mediu – dovedit cu documente care să ateste deţinerea
  competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.
 1. Bibliografie:
 2. Constituția României, republicată.
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările
  și completările ulterioare.
 6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
  acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 7. LEGE Nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi
  sistemelor informatice.
 8. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, disponibilă la adresa
  https://digitalcluj.fspac.online/.
 9. IIBA Global Business Analysis Core Standard, Version 3, 2017, publicaţie disponibilă la
  https://publications.iiba.org/public/IIBA_Global_BusinessAnalysis_CoreStandard.pdf.
 10. Tehnologii php, mysql, javascript, html, css. Documentaţie: http://www.w3schools.com/.
  Tematica:
 11. Constituția României, republicată; Tematică: Titlul II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Titlul III, Cap.V, Secțiunea a II-a – administrația publică locală.
 12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a.
 13. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Capitolul I – Principii și definiții.
 14. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și
  completările ulterioare; Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.
 15. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
  date; Tematică: Art. 1 – Art. 38.
 16. Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; Tematică: Capitolul I și Capitolul II.
 17. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, disponibilă la adresa https://digitalcluj.fspac.online/; Tematică: integral.
 18. IIBA Global Business Analysis Core Standard, Version 3, 2017, publicaţie disponibilă la https://publications.iiba-
  .org/public/IIBA_Global_BusinessAnalysis_CoreStandard.pdf; Tematică: integral.
 19. Tehnologii php, mysql, javascript, html, css. Documentaţie: http://www.w3schools.com/.

pentru mai multe detalii vezi pagina oficiala primaria cluj napoca – concursuri

Concurs pentru ocuparea functiei publice de Consilier clasa I grad profesional Asistent , in cadrul Serviciului Transformare Digitala si Inovare – proba scrisa are loc in data de 11.01.2022

1.Probele stabilite pentru concurs:

 • Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de
  concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
 • Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
 • Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
   Perioada de depunere a dosarelor: 24.11.2021 – 13.12.2021;
   Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 11.01.2022, ora 10, la Casa de Cultură a
  Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;
   Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
  scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 2. Condiţiile de participare la concurs:
  3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465
    Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:
    (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se
  face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
  funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
  autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni
  de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
  publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
  dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
  executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
  motive disciplinare în ultimii 3 ani;
   k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
  3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  3.2.1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
  Domeniul fundamental Ramura de știință Domeniul de licență
  Științe sociale Științe juridice Drept
  Științe politice Relații internaționale și studii europene
  Științe economice Management
  3.2.3 Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
  publice;
  3.2.4 Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea
  competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs
 • nivel mediu.
  3.2.5 Cunoașterea unei limbi străine: engleză – nivel mediu, nivel dovedit cu documente care să ateste
  deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.
 1. Bibliografia:
 2. Constituția României, republicată.
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările
  și completările ulterioare.
 6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
  date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 7. Ordonanță de Urgență nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul
  autorităților și instituțiilor publice.
 8. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, document disponibil la adresa
  https://digitalcluj.fspac.online/.
 9. Conturarea viitorului digital al Europei, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
  Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 19.2.2020, COM(2020) 67 final,
  document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?
  uri=CELEX:52020DC0067&from=ro.
 10. Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020. Accelerarea transformării digitale a
  guvernării, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European
  şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 19.4.2016, COM(2016) 179 final, document disponibil la https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179.
 11. https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/centrul-de-inovare-si-imaginatie-civica/.
  T ematic a :
 12. Constituția României, republicată; Tematică: Titlul II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Titlul III, Cap.V, Secțiunea a II-a – administrația publică locală.
 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a.
 14. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Capitolul I – Principii și definiții.
 15. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și
  completările ulterioare; Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.
 16. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
  date, document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri= celex%3A32016R0679;
  Tematică: Art. 4 – Art. 9.
 17. Ordonanță de Urgență nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, document disponibil la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
  224709; Tematică: integral.
 18. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, document disponibil la adresa https://digitalcluj.fspac.online/; Tematică: integral.
 19. Conturarea viitorului digital al Europei, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
  Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 19.2.2020, COM(2020) 67 final, document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0067&from=ro; Tematică: integral.
 20. Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020. Accelerarea transformării digitale a guvernă –
  rii, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comi-
  tetul Regiunilor, Bruxelles, 19.4.2016, COM(2016) 179 final, document disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179; Tematică: integral.
 21. https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/centrul-de-inovare-si-imaginatie-civica/.

pentru mai multe detalii vezi pagina oficiala primaria cluj napoca – concursuri

Related posts